top of page

עיצוב גרפי מלא עבור רשות נחל הקישון. כל חומרי המדיה המודפסת. חומרי ההסברה והחוויה השייכים לרשות. איור חומרים אינפורמטיביים: טוביה קורץ ויוסי סורג׳ון, איור ספר ילדים, ״סיפורו של נחל״: נועה פארן.

bottom of page