top of page

׳סינולוגית׳ 


מיתוג, יצירת שפה גרפית חזותית ועיצוב אתר עבור מרינה ונדב בן סימון, מומחים לסין, לתרבות, אנשים והיסטוריה, למנהגים ולדרך שבה דברים קורים. ובידע הזה עושים שימוש, מנתבים את ההבנה העמוקה הזו כדי לגשר בין המרחב שלנו למרחב הסיני בעולמות העסקיים והתרבותיים.

bottom of page